www.zuhowboiler.com.vn

      Advanced Innovation Userfriend

 

Home       Product          Factory       Portfolio     News         Job       Contact us

 

Coâng Ty TNHH Coâng Nghieäp ZU HOW

     Coâng ty TNHH coâng nghieäp ZU HOW ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1989. Luùc thaønh laäp dieän tích 1,500M² ñeán naêm 2000 ñöôïc môû roäng 5,600M² , ñeán nay ñaõ ñöôïc môû roäng ñeán 8,600 M² .

      Coâng ty ZU HOW laø moät nhaø maùy chuyeân nghieäp veà khai thaùc, saûn xuaát, cheá taïo, tieâu thuï vaø baûo trì caùc daïng noài hôi daïng noài hôi nhö noài nöôùc noùng, noài gas, daàu D.O, daàu thoâ, maùy ñoát, boä ñieàu khieån, maùy bôm vaø caùc thieát bò phuï kieän khaùc...Saõn phaåm cuûa chuùng toâi coù söùc tieâu thuï maïnh trong nöôùc vaø caû ngoaøi nöôùc.

     Nhaát laø trong thôøi buoåi kinh teá hieän nay, söï ñoøi hoûi kæ thuaät cao, neân muoán vöøa tieát kieäm naêng löôïng, nhaân löïc vöøa khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø baûo ñaûm an toaøn cho coâng nhaân. Coâng ty chuùng toâi khoâng ngöøng nghieân cöùu, caûi thieän caùc daïng noài hôi, thieát bò xöû lyù nöôùc, maùy ñoát, maùy ñieàu haønh vaø maùy bôm, ñaùp öùng vôùi moïi ngaønh coâng nghieäp vaø nhu caàu luoân thay ñoåi cuûa thò tröôøng.

     Söï ñaûm baûo veà chaát löôïng khoâng phaûi mang tính khaåu hieäu, noù khoâng nhöõng laø nieàm tin göûi ñeán cho quyù khaùch, maø coøn laø lôøi cam keát cho söï hôïp taùc laâu daøi trong giôùi doanh nghieäp.

     Trong quaù trình saûn xuaát, coâng ty chuùng toâi söû duïng caùc thieát bò gia coâng toaøn töï ñoäng hoùa. Vôùi muïc ñích laøm haï giaù thaønh, taêng cöôøng saûn xuaát veà maët phaåm chaát, toaøn boä saûn phaåm chuùng toâi ñaït tieâu chuaån quoác teá ISO9001, ñaûm baûo troïn goùi veà söï hoaøn myõ vaø vöõng chaéc cho noài hôi.

      Vôùi chính saùch chuû ñoäng tích cöïc, yù töôûng môùi meû, mang tính saùng taïo. Vôùi nguyeân taéc " chaát löôïng chöùng minh nhaõn hieäu, haønh ñoäng thay lôøi noùi ". Nhôø vaäy saûn phaåm cuûa chuùng toâi ñaõ trôû thaønh haøng ñaàu trong giôùi doanh nghieäp.

      Chuùng toâi raát mong ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch vaø mang ñeán hieäu quaû kinh doanh cao nhaát cho quyù coâng ty.

      Toaøn theå nhaân vieân ZU HOW xin göûi lôøi caûm ôn veà söï goùp yù vaø söï uûng hoä nhieät tình cuûa quyù khaùch.Steam boiler Hot water Burner Horizontal Water Treatment
         

www.zuhowboiler.com.vn

TEL: +84-8-37662152                Fax : +84 -8-37662153
E-mail : zuhow.vn@gmail.com
Copyright © Zu How Industry Co., Ltd.